Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)  sa realizuje sa ako štvorsemestrálne štúdium. Absolventi vysokých škôl neučiteľského smeru získajú po jeho ukončení pedagogickú spôsobilosť. Štúdium končí záverečnou skúškou a absolvent získava vysvedčenie.

Študenti DPŠ sa vzdelávajú pedagogickým smerom v odbore, ktorý pôvodne vyštudovali. Absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho napríklad na odbor Ekonómia a manažment pripraví absolventa na prácu učiteľa odborných ekonomických predmetov na stredných odborných školách a obchodných akadémiách.
Výučba prebieha v piatok a cez víkend Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre ponúka doplňujúce pedagogické štúdium vo všetkých odboroch, v ktorých má akreditované vysokoškolské štúdium druhého .Výučba prebieha prezenčne, blokovo počas piatkov a víkendov.
Frekventanti nadobúdajú vedomosti z pedagogiky, psychológie a didaktiky a absolvujú 40 hodín praxe na stredných odborných školách. Študenti druhého stupňa štúdia na SPU môžu absolvovať súbežne s inžinierskym štúdiom a po jeho ukončení a absolvovaní záverečných skúšok získavajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.